[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Fwd: poster và bandroll

---------- Forwarded message ----------
From: au long <[email protected]>
Date: 2009/9/14
Subject: Re: poster và bandroll
To: An Nguyen <[email protected]>


Chào em!
 
Do một số ràng buộc trong luật giáo dục quy định và những quy định của trường nên phải thay đổi một số phần trong băng rôn"

Em thay đổi lại nhé!
--
An Nguyen

Phone number: +84 943 747 749
Yahoo/ Gtalk/ Skype/ Facebook/ Twitter: Konqueror112
Contact Information: http://st-konqueror.blogspot.com

Saigon GNU/Linux User Group (aka SaigonLUG): http://SaigonLUG.org
Vietnam Professional Linux/UNIX User Group (aka ViPLUG): http://www.SaigonLinux.org
Projekt AntOS : http://projektantos.wordpress.com


"For a world without walls" -- An Nguyen's philosophy