[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[SFD] Nội dung ngày maiGửi mọi người bản nháp nội dung ngày mai. Mọi người xem qua rồi có ý
kiến sớm để mình chỉnh sửa.

Diễn giả còn rất nhiều người không biết tên, đề nghị ai biết reply nha.

Thanks!
-- 
Moriator
Email: moriator[at]gmail.com

Attachment: Timeline.odt
Description: application/vnd.oasis.opendocument.text

Attachment: Timeline.pdf
Description: Adobe PDF document