[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] [SFD] N i dung ngày maianh share file google docs lại cho em rồi đó. Không biết cách cài
tiếng Việt trên Archlinux nên dùng tạm avim trên firefox, ai biết chỉ
Hùng setup với :-)

Nguyen Anh Hung
Assistant Project Manager/ Consultant/ Business Analyst
Tech Propulsion Labs
Mobile: +84987 005 477
Twitter: http://www.twitter.com/anhhung
Blog:    http://www.fresco20.com
Skype: anhhung.n | Yahoo: hero.tuxer | Gtalk: anhhung

Ted Turner  - "Sports is like a war without the killing." -
http://www.brainyquote.com/quotes/authors/t/ted_turner.html


2009/9/18 Moriator <[email protected]>:
> Gửi mọi người bản nháp nội dung ngày mai. Mọi người xem qua rồi có ý
> kiến sớm để mình chỉnh sửa.
>
> Diễn giả còn rất nhiều người không biết tên, đề nghị ai biết reply nha.
>
> Thanks!
> --
> Moriator
> Email: moriator[at]gmail.com
>