[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: [SFD] N i dung ng_y mai@anh Kỳ Anh: đã sửa :D

On Fri, 2009-09-18 at 22:32 +0700, Anh K. Huỳnh wrote:
> On Fri, 18 Sep 2009 22:02:13 +0700
> Moriator <[email protected]> wrote:
> 
> > Gửi mọi người bản nháp nội dung ngày mai. Mọi người xem qua rồi có ý
> > kiến sớm để mình chỉnh sửa.
> > 
> > Diễn giả còn rất nhiều người không biết tên, đề nghị ai biết reply
> > nha.
> 
> Mà chàng nào sửa bài của mình thành "Câu chuyện đời tôi" nghe thảm quá đi :)
> 
> Mình thích thế này hơn: "Câu chuyện của tôi: Tại sao tôi chọn Linux"
> 
> Thanks.
> 
> 
-- 
Moriator
Email: moriator[at]gmail.com