[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Fwd: [HanoiLUG] iWayvietnam - Coming to FossAsia in HCMC 12-14 Nov

On Oct 26, 2010, at 11:43 AM, Truong Anh. Tuan wrote:

Lilly chủ trì tổ chức việc này nhé? (soạn nội dung gửi mọi người comment,
và sau đó là tổ chức phát)

Ok, em sẽ design và gửi cho mội người xem.