[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Fwd: [HanoiLUG] iWayvietnam - Coming to FossAsia in HCMC 12-14 NovTrường sư phạm phải là University of education chứ, lily có thể làm cho nó màu mè 1 chút được không?

2010/10/28 An Nguyen <[email protected]>
Thanks Lily!!

Lát nữa, trong tối nay, mình sẽ viết email cho mọi người để bàn nội dung và chương trình của buổi offline. :-)

-stk

--
SaigonLUG - Saigon GNU/Linux User Group
Website: http://saigonlug.org
Email: [email protected]
--------
You received this message because you are subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
To post to this list, send email to <[email protected]>
To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]>
For more information, please visit: http://groups.google.com/group/saigonlug--
________________

Best Regards
Tran Huu Nhan