[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Design a pano for advertising Fedora 14 Release Party

Qui định gì vậy? ai qui định?
Anh chưa từng nghe thấy qui định này. Có chăng thì là các pano của nhà nước.

Software Freedom Day năm trước tụi em cũng phải chú ý phần này, bởi vì đơn vị tổ chức là trường Đại học Sư phạm vì vậy cũng có một số quy định riêng còn có một số quy định về kích thước nữa. Năm nay anh nên hỏi thầy Sơn kĩ lại.
--
OpenPGP key: D1495710