[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Design a pano for advertising Fedora 14 Release PartyVấn đề phát flyer thì sao nhỉ?

Vào 12:57 Ngày 30 tháng 10 năm 2010, An Nguyen <[email protected]> đã viết:
Hi all, lát nữa mình sẽ họp với thầy Sơn và sẽ confirm hết cho mọi người.

Tuy nhiên Trú nói hoàn toàn đúng đó anh Tuấn. Nếu muốn treo bandroll trước cổng trường, trong campus thì bắt bộc là chữ Việt phải có và phải lớn hơn chữ Anh. Chỉ có poster, nếu làm và dán ở khu vực Khoa Toán - Tin thì nhiều khi cũng không sao.

Nhưng anyway, em sẽ confirm chi tiết sau khi họp vào chiều nay.

@Trúc; 2h30 thu xếp được ko thì qua VP thầy Sơn họp.

--
SaigonLUG - Saigon GNU/Linux User Group
Website: http://saigonlug.org
Email: [email protected]
--------
You received this message because you are subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
To post to this list, send email to <[email protected]>
To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]>
For more information, please visit: http://groups.google.com/group/saigonlug--
________________

Best Regards
Tran Huu Nhan