[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Design a pano for advertising Fedora 14 Release PartyOn Oct 30, 2010, at 8:30 PM, huu nhan tran wrote:

> Vấn đề phát flyer thì sao nhỉ?

Em định tự phát trong buổi họp tại FOSS Asia và nếu sẽ có một bàn Fedora, mình co thể phát lúc khi người đến xem? Anh Tuấn nghĩ sao?

-lilly