[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Design a pano for advertising Fedora 14 Release Party----- Original Message -----
> From: "Lilly Nguyen" <[email protected]>
> To: [email protected]
> Sent: Monday, November 1, 2010 11:27:25 AM
> Subject: Re: [saigonlug] Design a pano for advertising Fedora 14 Release Party
> On Oct 30, 2010, at 8:30 PM, huu nhan tran wrote:
> 
> > Vấn đề phát flyer thì sao nhỉ?
> 
> Em định tự phát trong buổi họp tại FOSS Asia và nếu sẽ có một bàn
> Fedora, mình co thể phát lúc khi người đến xem? Anh Tuấn nghĩ sao?

Anh đăng ký 1 bàn ở exhibition area rồi, nhưng không rõ BTC bố trí
thế nào.

Kind regards, 
Tuan