[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Flyer Fedora 14 Release Party
On Nov 1, 2010, at 2:43 PM, Truong Anh. Tuan wrote:

Giảng đường lớn nghĩa là "Large Classroom" thôi :)

heehee! cho nên cần mội người verify cho em! :)

Đề nghị thầy Sơn confirm chính xác địa điểm sẽ tổ chức.

ok!


-lilly