[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Design a pano for advertising Fedora 14 Release PartyĐây là flyer version 2, cho mội người xem. Ai có thấy sai cái gì hoạc thấy nên sưa thêm thì cứ nói cho biết. 

-lilly

Attachment: Fedora Release Party Flyer v.2.pdf
Description: Adobe PDF document


aim: deuxlits

On Nov 1, 2010, at 5:55 PM, An Nguyen wrote:Gửi mọi người pano cập nhật.

Về thời gian, tôi đề xuất nen bắt đầu từ 17h cho mọi người tiện tham dự
(cả các bạn SV, cũng như thành viên cộng đồng; FossAsia hôm đó có thể kết
thúc tầm 16h30); ngày vẫn là thứ Bảy, 13/11.
Kết thúc lúc khoảng 20h là vừa.
Nếu mọi người thống nhất thì các phần thông tin sẽ sử dụng thông tin chính
thức này.


Cám ơn anh Tuấn, Thời gian tồ chức em đã gọi điện nói với thầy Sơn. Thầy cũng thống nhất về kế hoạch 5 giờ chiều đến 8 giờ tối,.

An

--
SaigonLUG - Saigon GNU/Linux User Group
Website: http://saigonlug.org
Email: [email protected]
--------
You received this message because you are subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
To post to this list, send email to <[email protected]>
To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]>
For more information, please visit: http://groups.google.com/group/saigonlug