[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Design a pano for advertising Fedora 14 Release PartyTên trường bị ghi nhầm tí lilly ui!
Pedagogy chứ ko phải Pedogogy


Vào 20:49 Ngày 02 tháng 11 năm 2010, Lilly Nguyen <[email protected]> đã viết:
Đây là flyer version 2, cho mội người xem. Ai có thấy sai cái gì hoạc thấy nên sưa thêm thì cứ nói cho biết. 

-lilly


--
SaigonLUG - Saigon GNU/Linux User Group
Website: http://saigonlug.org
Email: [email protected]-
Homepage:http://phuocnh.nghelong.com