[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Design a pano for advertising Fedora 14 Release PartyCám ơn mội người. Hy vộng là mình đã sửa lại hết vài typos/errors.

Như vậy, đây là final version anh Tuấn và An nha? Nếu không có vẫn đề gì nửa, thì An in ra version này. 

An ơi, chị đã design flyer theo form giấy A4 và chia ra hai tờ trong một. Khi in ra, thì cắt làm đôi để phát. Khi in ra mà chữ nhỏ quá, không đọc được, thì báo cho chị biết để chị làm lại. 

-lilly

Attachment: Fedora Release Party Flyer Final.pdf
Description: Adobe PDF documentaim: deuxlits

On Nov 2, 2010, at 10:20 PM, Quynh Vu Do wrote:

2010/11/2 Lilly Nguyen <[email protected]>:
Đây là flyer version 2, cho mội người xem. Ai có thấy sai cái gì hoạc thấy
nên sưa thêm thì cứ nói cho biết.

Conjunction and not Conjuntion
Pedagogy and not Pedogogy
Lecture Hall (usually have letters+numbers) might be better than
Classroom (usually have numbers)

--
Vu Do Quynh (M.)
Hanoi, Vietnam
Blog: http://vdquynh.blogspot.com/

--
SaigonLUG - Saigon GNU/Linux User Group
Website: http://saigonlug.org
Email: [email protected]
--------
You received this message because you are subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
To post to this list, send email to <[email protected]>
To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]>
For more information, please visit: http://groups.google.com/group/saigonlug