[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Chốt lại các công việc chuẩn bị cho Fedora 14 Release PartyHi An,

Về flyers, thì cứ in đen trắng rồi photocopy 100 cái. Cám ơn An đã lo hết công việc đầy đủ. 

Về posters và banner thì nhờ anh Tuấn trả lời.

-lilly aim: deuxlits

On Nov 7, 2010, at 2:46 PM, An Nguyen wrote:

-- Về in ấn flyers, in 100 cái theo đề xuất của chị Lily là đủ hay chưa? Và in đen trắng (rồi photocopy) hay in màu?