[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: Chốt lại các công việc chuẩn bị cho Fedora 14 Release Party----- Original Message -----
> From: "An Nguyen" <[email protected]>
> To: "Truong Anh. Tuan" <[email protected]>
> Cc: [email protected], "Lê Công Ký" <[email protected]>, "Nguyễn Thái Sơn" <[email protected]>, "Lê
> Kiến Trúc" <[email protected]>, "Lilly Nguyen" <[email protected]>
> Sent: Tuesday, November 9, 2010 7:45:42 AM
> Subject: Re: [saigonlug] Re: Chốt lại các công việc chuẩn bị cho Fedora 14 Release Party
> 2010/11/9 Truong Anh. Tuan < [email protected] >
> 
> Nếu anh thích mẫu này hơn thì em sẽ desgin lại poster khác theo mẫu
> này cũng đuợc.

OK. vậy theo phương án này nhé! (anh reply trong thư trước đó)

> Sáng nay em đi in 2 banner và 100 flyer trước, thêm vài
> poster in sau 1 chút cũng không sao.

OK.

Kind regards, 
Tuan