[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: Chốt lại các công việc chuẩn bị cho Fedora 14 Release Party



----- Original Message -----
> From: "An Nguyen" <[email protected]>
> To: [email protected]
> Cc: "Le Kien Truc" <[email protected]>
> Sent: Tuesday, November 9, 2010 6:41:58 PM
> Subject: Re: [saigonlug] Re: Chốt lại các công việc chuẩn bị cho Fedora 14 Release Party
> 2010/11/9 Truong Anh. Tuan < [email protected] >
> 
> @anh Tuấn: Hồi chiều em có chạy qua nhưng họ đã bắt đầu in poster mất
> rồi. Tiếc quá. :-(

Không vấn đề gì. Có khi lại thành hay :)

Btw, An nhận được tiền anh gửi qua TK chưa thì confirm nhé! (anh thấy
trên TK của anh tiền đi từ hôm qua luôn rồi)

Kind regards, 
Tuan