[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: Chốt lại các công việc chuẩn bị cho Fedora 14 Release Party

2010/11/10 Truong Anh. Tuan <[email protected]>

----- Original Message -----
> From: "An Nguyen" <[email protected]>
> To: [email protected]
> Cc: "Le Kien Truc" <[email protected]>
> Sent: Tuesday, November 9, 2010 6:41:58 PM
> Subject: Re: [saigonlug] Re: Chốt lại các công việc chuẩn bị cho Fedora 14 Release Party
> 2010/11/9 Truong Anh. Tuan < [email protected] >
>
> @anh Tuấn: Hồi chiều em có chạy qua nhưng họ đã bắt đầu in poster mất
> rồi. Tiếc quá. :-(

Không vấn đề gì. Có khi lại thành hay :)

Btw, An nhận được tiền anh gửi qua TK chưa thì confirm nhé! (anh thấy
trên TK của anh tiền đi từ hôm qua luôn rồi)

Kind regards,
Tuan

Em vừa nhận được 500.000 VND mà anh Tuấn gửi xong.
Chiều nay 4 giờ sẽ mang posters qua Đại học Sư Phạm.