[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: An NGUYEN resign as SaigonLUG's team leaderOk, mình rất háo hức chờ đợi.

On 11/30/2010 9:05 PM, An Nguyen wrote:
@Tuấn: Thank you for your input. I truly appreciate your enthusiasm toward the community. :D
@Huynh Van Tin, @Dau Tai: TUYỆT VỜI!!! Mình sẽ tạo một chủ đề riêng
cho việc dịch thuật trên list này để chúng ta bàn bạc dễ hơn.
Thân mến.
An

--
SaigonLUG - Saigon GNU/Linux User Group
Website: http://saigonlug.org
Email: [email protected]
--------
You received this message because you are subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
To post to this list, send email to <[email protected]>
To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]> For more information, please visit: http://groups.google.com/group/saigonlug