[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [du-an-MOST] [Fwd: [saigonlug] [vi] Dịch Debian 6.0 Squeeze sang tiếng Việt]Le 07/12/2010 18:43, Nguyen Thai Ngoc Duy a écrit :

Upstream gnome đầu tóc rũ rượi khóc lóc thảm thương. Nhân tiện, do
Debian chắc không theo dùng Unity, có ai xung phong dịch gnome-shell
không?

Nếu không quá khó đối với tôi, thì tôi sẽ làm (nếu không thấy ai làm
trước nhé). Nhưng nếu ai muốn có tiếng Việt chuẩn, có lẽ nên làm hơn tôi ;-)
Hỏi đại, không biết cái Squeeze đó phải là bản Debian stable ko, nếu
phải thì rút lại câu ở trên :-D
Debian stable hiện nay là Lenny. Squeeze sẽ là phiên bản stable kế tiếp.
http://www.debian.org/releases/


--
M. VU DO Quynh
AUF (Tổ chức hợp tác ĐH Pháp ngữ)
Campus numérique francophone (CNF) de Hanoi
Nhà D, ngõ 42 Tạ Quang Bửu
Tél.: (84-4) 38.68.48.85 ; Fax: (84-4) 38.69.45.09
http://www.vn.refer.org/vietnam/