[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [du-an-MOST] [Fwd: [saigonlug] [vi] Dịch Debian 6.0 Squeeze sang tiếng Việt]2010/12/7 Vu Do Quynh <[email protected]>:
> Le 07/12/2010 18:43, Nguyen Thai Ngoc Duy a écrit :
>
>> Upstream gnome đầu tóc rũ rượi khóc lóc thảm thương. Nhân tiện, do
>> Debian chắc không theo dùng Unity, có ai xung phong dịch gnome-shell
>> không?
>>
>
> Nếu không quá khó đối với tôi, thì tôi sẽ làm (nếu không thấy ai làm trước
> nhé). Nhưng nếu ai muốn có tiếng Việt chuẩn, có lẽ nên làm hơn tôi ;-)

Tình hình là upstream gnome-vi vắng hoe thành ra ko ai cản bác đâu.

>> Hỏi đại, không biết cái Squeeze đó phải là bản Debian stable ko, nếu
>> phải thì rút lại câu ở trên :-D
>
> Debian stable hiện nay là Lenny. Squeeze sẽ là phiên bản stable kế tiếp.
> http://www.debian.org/releases/

Hmm.. Debian nổi tiếng 10 năm vẫn chạy tốt, 20 năm release 1 lần. May
mình có rào trước ;)
-- 
Duy