[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [du-an-MOST] [Fwd: [saigonlug] [vi] Dịch Debian 6.0 Squeeze sang tiếng Việt]2010/12/8 Duy Hùng Trần <[email protected]>:
> Nếu tôi thích Debian thì tôi sẽ dùng mailing của Debian.
> Nếu tôi thích Ubuntu thì tôi sẽ dùng launchpad của Cocacola.
> Nếu tôi thích Fedora thì tôi sẽ dùng trang translate của Fedora.
> Nếu tôi thích dự án MOST thì tôi sẽ dùng mailing list của dự án.
> Nếu tôi thích tất cả tôi sẽ tham gia tất cả.
>
> Lực lượng dịch thuật không nhiều nhưng không nghĩa là chúng tôi phải chơi
> với những người không tôn trọng lĩnh vực hoạt động của chúng tôi.
>
> Bạn rõ chưa?

Vâng. Rõ ạ :)
-- 
Duy