[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Đã có debian-l10n-vietnamese mailing listDebian đã tạo 1 mailing list cho đội dịch thuật Việt Nam:
Các bạn có thể đăng ký vào mailing list này để thảo luận và theo dõi.
Thành viên tích cực nhất tham gia dịch Debian sang tiếng Việt là bà Clytie Siddall <[email protected]>. Các bạn có thể liên lạc với bà để tìm hiểu thêm về vấn đề dịch Debian sang tiếng Việt.

Xin cám ơn!

Thân,
Duy Hùng