[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Fwd: Debian TranslationXin gửi đến mọi người hướng dẫn dịch thuật trong Debian của cô Clytie Siddall. Đây là thư trả lời cá nhân đến mình và bạn HuynhVanTin, tuy nhiên mình xin phép được forward cho mọi người để vì hướng dẫn của cô Clytie rất đầy đủ và tất nhiên, cô viết thư này không chỉ để gửi cho mình hay cho bạn HuynhVanTin mà còn cho tất cả những ai muốn tham gia dịch Debian sang tiếng Việt.

Chúc sức khỏe,
Hùng

---------- Forwarded message ----------
From: Clytie Siddall <[email protected]>
Date: 2010/12/13
Subject: Re: Debian Translation
To: Duy Hùng Trần <[email protected]>, HuynhVanTin <[email protected]>


Chào hai cháu :)

On 11/12/2010, at 2:12 PM, Duy Hùng Trần wrote:
>
> My name is Trần Duy Hùng, [I'm] 22 years old, and [I] live in Vietnam. I'm a new Debian translator. I know you are the most active Vietnamese translator in Debian. Would you like to [give] me some advice[] or [tell me] about the translating progress in Debian? We are establishing a team to translate Debian to Vietnamese in Vietnam, we hope you [can] give us some instructions and help us organize the team.

Tin cũng viết:
> My name is Huynh Van Tin, i am from VietNam.
> I am a member of [the] debian translat[ion team].
> Can you [please] guide me [in] translat[ing] debian [in]to vietnamese[?]

(Vậy cô viết tiếng Việt chứa nhiều lỗi. ;) )

Cô vui lòng thấy có một số người muốn đóng góp cho dự án Việt hoá Debian. :))

Giống như các dự án phần mềm khác, Debian có một cấu trúc dựa vào hộp thư chung, trang Web và hệ thống điều khiển phiên bản.

Đối với dự ạn địa phương hoá Debian (giống như trong phần lớn các dự án phần mềm nguồn mở và tự do khác) sử dụng định dạng gettext PO. Cháu quen với công việc dịch dùng định dạng này phải không?

Dự án địa phương hoá Debian theo thứ tự ưu tiên theo đây
(mời cháu dịch bất cứ phần nào đến tất cả ;) ).

1. Debian Installer (viết tắt "D-I"): trình cài đặt Debian
 • Xem them trang này (tiếng Anh): http://d-i.alioth.debian.org/doc/i18n/
 • Trình cài đặt Debian đã được dịch hoàn toàn sang tiếng Việt được vài năm. :)
 • Trong chương trình này có ba lớp mà người dịch bình thường theo dõi bằng thư điện tử (xin điều hợp viên trong hộp thư chung debian-i18n về thư điện tử đặc biệt "WebSec-txt-vi").
Ít nhất một thành viên của nhóm ngôn ngữ cần phải đăng ký với hộp thư chung địa phương hoá Debian debian-i18n (tiếng Anh): gửi thư cho địa chỉ <[email protected]?subject=subscribe>
hoặc thăm trang Web http://lists.debian.org/debian-i18n/
 • Để dịch trình cài đặt Debian, ít nhất một thành viên của nhóm ngôn ngữ cần phải:
  - theo dõi thư điện tử trạng thái như trên
  - tạo tài khoản với máy phục vụ Debian (gồm có khoá SSH)
  - sử dụng SVN (Lớp 1) git (một số phần của Lớp 2/3)
 Các thành viên khác có thể gửi tập tin cho thành viên đó, hoặc gửi tập tin cho BTS (hệ thống theo dõi vấn đề): xem phần 5.

2. D-I Manual (Sổ tay Cài đặt Debian)
 • Xem địa chỉ
       http://d-i.alioth.debian.org/doc/i18n/ch04.html (hướng dẫn)
       http://d-i.alioth.debian.org/manual/ (xem trạng thái và đọc sổ tay trực tuyến)
 • Sổ tay này cũng đã được dịch hoàn toàn được vài năm. :)
 • Dễ nhất là lấy tập tin từ kho lưu SVN, cập nhật tập tin và gửi lại cho kho SVN.
 • Theo dõi trạng thái bằng nguồn tin RSS: thăm địa chỉ
       http://svn.debian.org/wsvn/d-i/trunk/manual/po/
   và nhấn vào biểu tượng màu cam RSS "feed" bên phải thư mục "vi" (tiếng Việt). Trong thư mục đó có tất cả các tập tin sổ tay cài đặt theo dạng PO được dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Tập tin bị cập nhật (v.d. các chuỗi tiếng Anh bị thay đổi) thì nguồn tin RSS gửi một bài cho cháu.

3. Debconf (cấu hình Debian, dành cho mỗi gói phần mềm)
 • Xem trang trạng thái:
       http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/vi
Trang này theo dõi tất cả các tập tin cấu hình gói Debian, nhưng mà bản dịch mới chỉ được cập nhật khi duy trì gói gửi bản dịch mới cho kho lưu, _không phải khi người dịch đệ trình bản dịch mới_. Tốc độ hợp nhất bản dịch thì nhờ nhà duy trì đó.
Vì lý do này, ít nhất dịch những tập tin chưa dịch (xem phần "main" v.v. bên dưới trang này), không phải cập nhật vài tập tin « cần cập nhật », vì cô đã cập nhật phần lớn chúng (vẫn còn đợi bản dịch được hợp nhất với gói phần mềm).
 • Đây là một vùng cho đó dễ đóng góp, vì không cần sử dụng SVN, chỉ cần dịch tập tin và gửi đính kèm thư cho BTS (xem phần 5 bên dưới).

4. Packages (gói phần mềm)
 • Xem trang trạng thái: http://www.debian.org/intl/l10n/po/vi
Giống như trang Debconf, trừ có tập tin lớn hơn (mỗi tập tin là một chương trình, không phải chỉ một cấu hình), và rất nhiều gói được bảo quản ở một dự án bên ngoài. Vẫn còn có thể dịch gói đó, nếu không có một người dịch vẫn còn bảo tồn. Dễ nhất dịch tập tin chưa có bản dịch (xem danh sách các gói đó bên dưới trang này).
 • Sau đó, lấy tập tin POT của gói đó:: http://www.debian.org/intl/l10n/po/pot
 • Lại, đây là một công việc hơi dễ làm, vì không cần sử dụng SVN v.v. Chỉ cần gửi bản dịch cho BTS.

5. BTS (hệ thống theo dõi vấn đề)
 • Xem địa chỉ này: http://www.debian.org/Bugs/
 • Khi cháu đã dịch (hoặc cập nhật) một tập tin và kiểm tra không còn có lỗi nào (dùng msgfmt), gửi một thư như theo đây.
   - Gửi cho : <[email protected]>
   - Chủ đề: tên_gói: [INTL:vi] Vietnamese XXX translation
mà « XXX » là « Debconf » (3: cấu hình) hoặc « program » (4: gói phần mềm), và « tên_gói » là tên của gói đó
 v.d.
adduser: [INTL:vi] Vietnamese program translation
   - Bốn dòng thứ nhất của thư này phải chứa:
Package: ten_gói
Version: số_thứ_tự_phiên_bản
Tags:  l10n patch
Severity: wishlist
 v.d.
Package: adduser
Version: 3.112+nmu1
Tags:  l10n patch
Severity: wishlist
   - Hệ thống theo dõi vấn đề có một chương trình xử lý thông tin này. Nếu thông tin này không phải đúng thì bản dịch không được hợp nhất. Quan trọng nhất là tên gói: nó phải là chính xác.
   - Đính tập tin PO đã dịch (nén hoặc không nén thì cũng được)
 • Cháu sẽ nhận thư từ BTS về trạng thái của bản dịch đã đệ trình:
   - Acknowledgement (bản dịch đã được BTS nhận)
   - Closed (bản dịch đã được hợp nhất trong gói phần mềm)
Cô đề nghị cháu lọc các thư này vào một hộp thư riêng, để theo dõi trạng thái của các bản dịch.

6. Đăng ký với hộp thư chung debian-l10n-vietnamese (một hộp thư chung riêng cho nhóm ngôn ngữ của chúng tôi):
http://lists.debian.org/debian-l10n-vietnamese/
Hộp thư chung này không chỉ cho phép trao đổi bằng tiếng Việt về các vấn đề địa phương hoá, nó cũng bao gồm mỗi thư cập nhật trạng thái của một bản dịch. Hộp thư chung này vừa mới được tạo.

7. Kho lưu SVN của Debian có một giao diện Web:
       http://svn.debian.org/wsvn/
ở đó cháu có thể tìm tập tin PO và POT của mỗi gói, và đăng ký với nguồn tin RSS của nó.

8. DDTSS: dịch mô tả gói phần mềm (được hiển thị trong chương trình quản lý gói)
https://ddtp.debian.net/ddtss/index.cgi/vi
(chứng nhận của máy phục vụ vẫn còn đúng: chỉ chấp nhận khi trình duyệt cảnh báo)
 • Đây cũng là một vùng cho đó dễ đóng góp, vì nó là một giao diện dịch dựa vào Web. Chỉ cần dịch một mô tả ngắn về một gói phần mềm nào đó, sau đó đệ trình nó.
 • Trước tiên cần lấy một tài khoản: xin trong hộp thư chung debian-i18n
       http://lists.debian.org/debian-i18n/
Cô sẽ viết một thư giới thiệu cho hai cháu.
Ghi chú rằng giao diện dịch này đôi khi gặp lỗi hoặc ngoại tuyến. ;)

Debian là một dự án lớn: có nhiều vùng khác cũng yêu cầu dịch (ghi chú phát hành, bản tin, rất nhiều sổ tay và trang hướng dẫn, trang Web, trang wiki, v.v.) mà những công việc bên trên là một điểm bắt đầu.

Như cháu có thể biết được, cô bị bịnh lắm, không còn có thể đóng góp lại nhiều. Mời cháu chịu trách nhiệm về bất cứ công việc nào ở Debian, và tạo một nhóm Việt hoá Debian tốt.

Cô sẽ đọc thư và trả lời khi có thể, nhưng mà khoảng thời gian không thể cứ tăng lên.
May là hôm nay cô có thể viết thư này: mong thư này giúp đỡ hai cháu.

Ghi chú rằng trưởng nhóm địa phương hoá là Christian Perrier (một người Pháp: tên gói là « Christian »), địa chỉ thư là <[email protected]>. Cháu sẽ thấy tên của anh ấy trong hộp thư chung debian-i18n. Nếu cháu muốn hỏi câu hoặc đã gặp vấn đề, và cô không đáp ứng được, cháu nên gửi thư cho Christian. Christian là một người tốt, lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ người mới. Cháu cũng có thể tin cậy anh ấy.

Chúc mừng hai cháu tạo bản dịch tốt ! :)

Cô Clytie

Nhóm Việt hoá Phần mềm Tự do