[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Resize Fedora partitionOn Mon, 3 Jan 2011 20:54:31 +0700
Nguyễn Tiên Đàn <[email protected]> wrote:

> Hi all,
> 
> Mình có install Fedora 12 trên VMWare Player. Nhưng khi install thì
> không cho chia partition.
> Vì thế partition cho root (/) hơi bị thiếu, trong khi đó partition
> cho /home thì lại quá nhiều.
> Mình muốn resize để cho root có size lớn thêm một tí.
> Có dùng thử Gparted nhưng không được.
> 

khỏi cần resize gì hết. Bạn tạo thư mục /home/usr rồi mount qua thôi
	$ mkdir /home/usr
	$ rsync -raxv /usr/ /home/usr/
	$ mount -obind /home/usr/ /usr/
	$ echo "/home/usr /usr/ none bind 0 0" >> /etc/fstab

dòng cuối cùng có hai dấu lớn hơn liên tiếp nhé.

chúc thành công.

-- 
Anh Ky Huynh at UTC+7