[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Resize Fedora partition(Chuyển hướng email, vì tác giả quên hồi âm cho cả nhóm)

On Tue, 4 Jan 2011 08:02:58 +0700
Nguyễn Tiên Đàn <[email protected]> wrote:

> Thanks Anh K. Huynh,
> 
> Để mình dùng thử cách này xem sao.
> 
> To An Nguyen, Duy Tho
> Cảm ơn đã reply, khi install Fedora tren VMWare player thì nó bỏ qua
> bước partition,
> chương trình tự đông chia partition dùm mình.
> 
> Cảm ơn các bác đã reply nhé
> 
> >
> > khỏi cần resize gì hết. Bạn tạo thư mục /home/usr rồi mount qua
> > thôi $ mkdir /home/usr
> >        $ rsync -raxv /usr/ /home/usr/
> >        $ mount -obind /home/usr/ /usr/
> >        $ echo "/home/usr /usr/ none bind 0 0" >> /etc/fstab
> >
> > dòng cuối cùng có hai dấu lớn hơn liên tiếp nhé.
> >
> > chúc thành công.
> >
> > --
> > Anh Ky Huynh at UTC+7
> >
> 
> 
> 


-- 
Anh Ky Huynh at UTC+7