[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Resize Fedora partition----- Original Message -----
> From: "An Nguyen" <[email protected]>
> To: [email protected]
> Sent: Monday, January 3, 2011 10:13:58 PM
> Subject: Re: [saigonlug] Resize Fedora partition
> 
> PS: Fedora 12 đã hết hạn được hỗ trợ chính thức (ví dụ nâng cấp hệ
> thống). Có lẽ bạn sẽ muốn thử qua Fedora 14 với nhiều phần mềm mới
> hơn.:)

+1.

Kind regards, 
Tuan