[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

SaigonLUG's Year End PartyDear all, this is the finalized time for our Year-End party

Wednesday, January 26, 2011 7:30 PM - 9:00 PM
Thứ tư, Ngày 26 tháng 1 năm 2011, 7 giờ 30 tối trở đi

Please feel free suggest a good place with good food and beers for all of us!
Xin vui lòng đề nghị một địa điểm cho tất cả mọi người cùng đến.PS: Các anh em có quyền admin đối với SaigonLUG fanpage trên Facebook
vui lòng tạo ngay một evetn với thời gian như thê nhé. Em không vào
Facebook được nên ko tạo được. Anh em tạo đi rồi em sẽ mời và cập nhật
thông tin địa điểm. NHỚ TẠO SỚM GIÚP EM NHA! Hehe-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C