[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

SaigonLUG's Year End Party - Time and Venue - Tomorrow



Hi all,
Chào mọi người,

Please feel free to join us, enjoy some beer and chit chat about Linux
and FOSS!!
Mời mọi người đến chơi và chit chat về FOSS và Linux cùng bạn bè
Saigonluggers. :-)

Venue - Địa điểm:

Nhà hàng Phố Sài Gòn (Pho Sai Gon Restaurant)
13 Lê Ngô Cát St., Ward 7, District 3,

Contact - Liên hệ:
An: 094 - 3 - 747 - 749
<[email protected]>

SaigonLUG's google group
http://groups.google.com/group/saigonlug

-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C