[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonsfd] SaigonLUG's Year End Party - Time and Venue - TomorrowChúc bà con ăn nhậu vui vẻ, vui chơi Tết nhưng không sa đà, không quên
nhiệm vụ ;)

Tho Nguyen

On Tue, Jan 25, 2011 at 11:00 AM, An Nguyen <[email protected]> wrote:
> Hi all,
> Chào mọi người,
>
> Please feel free to join us, enjoy some beer and chit chat about Linux
> and FOSS!!
> Mời mọi người đến chơi và chit chat về FOSS và Linux cùng bạn bè
> Saigonluggers. :-)
>
> Venue - Địa điểm:
>
> Nhà hàng Phố Sài Gòn (Pho Sai Gon Restaurant)
> 13 Lê Ngô Cát St., Ward 7, District 3,
>
> Contact - Liên hệ:
> An: 094 - 3 - 747 - 749
> <[email protected]>
>
> SaigonLUG's google group
> http://groups.google.com/group/saigonlug
>
> --
> Nguyễn Châu An || An NGUYEN
> Linux Technician & FOSS Advocate
> -------
> OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
> Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C
>
> --
> You received this message because you are subscribed to the mailing list "Saigon Software Freedom Day".
> To post to this group, send email to <[email protected]>
> To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]>
> For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/saigonsfd?hl=en
>