[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Resize Fedora partitionHi!
Với họ nhà Fedora hay RedHat, nếu cài mặc định thì thường được tạo
volume group và trong đó chứa các volume cho từng mount point (không
phải partition riêng nhá). Do đó không xài được gparted trong trường
hợp này.
Trừ cái /boot là partition riêng, còn lại muốn resize thì bạn nên boot
vào chính đĩa CD/DVD Fedora đã dùng cài, chạy chế độ Rescue (gõ linux
rescue ở dòng đợi boot của CD). Không cần mount root volume làm gì cả.
Sau đó, các step chung làm là:
+ Check xem VG đã được start lên chưa và resize được không, sẽ thấy ở /
dev/Tên VG hoặc gõ lệnh lvm vgdisplay (xem status là resizable là
được). Nếu chưa start thì gõ lvm vgscan.
+ Resize lại ext3/ext4 của volume cần giảm, chú ý kích thước free ra
phải đủ nếu co nhỏ lại và volume này phải umount. Và kích thước volume
tăng/giảm phải sao cho là bội số của PE Size (xem vgdisplay trên) để
vừa 1 volume..
+ Gõ lệnh lvm lvresize để tăng/giảm cho volume nào mình cần. Lặp lại
bước trên với volume cần tăng (nay ta có space để tăng rồi).
+ Check lại ext3/ext4 bằng fsck để đảm bảo nó ok.
Xong reboot và bỏ cái CD ra để boot bằng HDD coi xem sao.
Các hướng dẫn trên là gõ lệnh, nếu muốn đồ hoạ thì chạy LiveCD, có cái
System => Admin => Logical Volume Management là đồ hoạ, dễ xài hơn
nhưng bó buộc hơn chút.
MyQuartz.

On 4 Tháng Giêng, 10:56, "Truong Anh. Tuan" <[email protected]>
wrote:
> ----- Original Message -----
> > From: "An Nguyen" <[email protected]>
> > To: [email protected]
> > Sent: Monday, January 3, 2011 10:13:58 PM
> > Subject: Re: [saigonlug] Resize Fedora partition
>
> > PS: Fedora 12 đã hết hạn được hỗ trợ chính thức (ví dụ nâng cấp hệ
> > thống). Có lẽ bạn sẽ muốn thử qua Fedora 14 với nhiều phần mềm mới
> > hơn.:)
>
> +1.
>
> Kind regards,
> Tuan