[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: Resize Fedora partition----- Original Message -----
> From: "MyQuartz" <[email protected]>
> To: "Saigon GNU/Linux User Group" <[email protected]>
> Sent: Monday, February 7, 2011 12:35:50 AM
> Subject: [saigonlug] Re: Resize Fedora partition
> 
> Với họ nhà Fedora hay RedHat, nếu cài mặc định thì thường được tạo
> volume group và trong đó chứa các volume cho từng mount point (không
> phải partition riêng nhá). Do đó không xài được gparted trong trường
> hợp này.
> Trừ cái /boot là partition riêng, còn lại muốn resize thì bạn nên boot
> vào chính đĩa CD/DVD Fedora đã dùng cài, chạy chế độ Rescue (gõ linux
> rescue ở dòng đợi boot của CD). Không cần mount root volume làm gì cả.
> Sau đó, các step chung làm là:
> + Check xem VG đã được start lên chưa và resize được không, sẽ thấy ở
> /
> dev/Tên VG hoặc gõ lệnh lvm vgdisplay (xem status là resizable là
> được). Nếu chưa start thì gõ lvm vgscan.
> + Resize lại ext3/ext4 của volume cần giảm, chú ý kích thước free ra
> phải đủ nếu co nhỏ lại và volume này phải umount. Và kích thước volume
> tăng/giảm phải sao cho là bội số của PE Size (xem vgdisplay trên) để
> vừa 1 volume..
> + Gõ lệnh lvm lvresize để tăng/giảm cho volume nào mình cần. Lặp lại
> bước trên với volume cần tăng (nay ta có space để tăng rồi).
> + Check lại ext3/ext4 bằng fsck để đảm bảo nó ok.
> Xong reboot và bỏ cái CD ra để boot bằng HDD coi xem sao.
> Các hướng dẫn trên là gõ lệnh, nếu muốn đồ hoạ thì chạy LiveCD, có cái
> System => Admin => Logical Volume Management là đồ hoạ, dễ xài hơn
> nhưng bó buộc hơn chút.

Hi MyQuartz,

Bài viết rất hay. Xin phép up lên Fedora Vietnam community site [1] nhé!

[1] http://vn.fedoracommunity.org/2011/02/07/resize-fedora-partition/

Kind regards, 
Truong Anh TUAN 
Fedora Ambassador Vietnam 
https://fedoraproject.org/wiki/User:Tuanta 
http://blog.iwayvietnam.com/tuanta/