[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [HanoiLUG] GNOME 3.0 Launch PartyVào 16:15 Ngày 18 tháng 3 năm 2011, Ta Quang Thai
<[email protected]> đã viết:
> Asianux Desktop 4 will release with Gnome3
> We'll try to arrange a beta.
+1

Tùy vào tổng số demo, ban tổ chức sẽ sắp xếp thời gian hợp lý (do tổ
chức tối, thời gian có hạn)


-- 
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16