[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Gui nho do FOSSUi chị Lilly ơi, chị sắp vào đây à? Kool! Em sẽ mời chị coffee. :D :D

Hope to see you SOON!!! :D

2011/3/27 Lilly Nguyen <[email protected]>:
> Hi Tuấn,
> Em co thể màng 2 cái này cho anh. Em sẽ đi vô SGN hôm 30. Sorry là mới bay
> giờ reply lại cho anh.
> Số ĐT em: 01655766162.
> Lilly
>
>
> On Mar 26, 2011, at 9:22 AM, Truong Anh. Tuan wrote:
>
> Hi all,
> Có ai tình cờ đợt này di chuyển HN-SG làm ơn giúp chuyển 1 cái áo Fedora và
> mấy thứ nhỏ khác ngoài HN cho 1 thành viên FOSS trong SG với.
> Ai có thể giúp được xin confirm sớm. Thanks!
> Kind regards,
> Tuan
>
> --
> You received this message because you're subscribed to the mailing list
> "Saigon GNU/Linux User Group".
> List Address: [email protected] || List
> Archive: http://groups.google.com/group/saigonlug
> To unsubscribe from this group, send email to
> <[email protected]>
>
> --
> You received this message because you're subscribed to the mailing list
> "Saigon GNU/Linux User Group".
> List Address: [email protected] || List Archive:
> http://groups.google.com/group/saigonlug
> To unsubscribe from this group, send email to
> <[email protected]>
>-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C