[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [HanoiLUG] Gui nho do FOSSCó phải là bạn Thương Quốc không anh Tuấn? Hehe, em vừa cafe với bạn
đó xong. Trẻ, năng động, cool. :D

2011/3/27 Truong Anh. Tuan <[email protected]>:
>
> ----- Original Message -----
>> From: "Vũ Thế Bình" <[email protected]>
>> To: "Hanoi Linux Users Group" <[email protected]>
>> Sent: Saturday, March 26, 2011 1:08:58 PM
>> Subject: Re: [HanoiLUG] Gui nho do FOSS
>>
>> Bác Tuấn đưa em chuyển cho, trong vòng 1 tháng có tàu vào Saigon :)
>
> Thanks Bình nhé!
> Anh cũng nhờ được Lilly mang hộ hôm 30/3 tới rồi.
>
>> Xin một chiếc cỡ XL nha :D
>
> Ngại quá, còn mỗi một chiếc, hứa gửi tặng 1 fan của Fedora trong SG
> mất rồi.
> Để đợt tới tiện khi nào in mới sẽ reserve cho  Bình 1 cái ;)
>
> Kind regards,
> Tuan
> _______________________________________________
> POST RULES : http://wiki.hanoilug.org/hanoilug:mailing_list_guidelines
> _______________________________________________
> HanoiLUG mailing lists: http://lists.hanoilug.org/
> HanoiLUG wiki: http://wiki.hanoilug.org/
> HanoiLUG blog: http://blog.hanoilug.org/-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C