[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Làm mirror ở Việt Nam?Tiện thể xin hỏi bác Huy và các bác,

Chỗ bác có thừ bandwidth không để tạo thêm một cái mirror giống như ở dưới đây?

Lý do mirror: Tạo điều người cho người dùng ở saigon download, upgrade nhanh hơn.

# Đều ở miền Bắc cả :)
http://mirror-fpt-telecom.fpt.net/
http://virror.hanoilug.org/

2011/3/30 mori huy <[email protected]>
Bon chen 1 chút, nếu An cần thì bên anh sẽ làm miễn phí website cho SaigonLUG luôn. :D

 
--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16