[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Làm mirror ở Việt Nam?Hehe, anh em chung tiền chơi Server đi. Mình sẽ chịu trách nhiệm cân
bằng tải và scale hệ thống cho. (Rất tự tin khi nói câu này hô hô hô)

2011/3/30 Le Kien Truc <[email protected]>:
>
>
>> # Đều ở miền Bắc cả :)
>> http://mirror-fpt-telecom.fpt.net/
>> http://virror.hanoilug.org/
>
> Ủa theo em biết thì mirror của FPT Telecom đặt ở quận 7 mà :D. Chạy trên hệ
> thống nginx nên chắc cũng ko lo lắm vụ chết server (vậy mà vẫn chết).
>
> --
> OpenPGP key: D1495710
>
> --
> You received this message because you're subscribed to the mailing list
> "Saigon GNU/Linux User Group".
> List Address: [email protected] || List Archive:
> http://groups.google.com/group/saigonlug
> To unsubscribe from this group, send email to
> <[email protected]>
>-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C