[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: GNOME 3: To-do list

On Mon, Apr 11, 2011 at 14:52, Truong Anh. Tuan <[email protected]> wrote:

----- Original Message -----
> From: "Thương Quốc" <[email protected]>
> To: [email protected]
> Sent: Monday, April 11, 2011 12:54:37 PM
> Subject: Re: [saigonlug] Re: GNOME 3: To-do list
>
> @An: Nên dùng tiếng Việt để những chicken như em theo dõi anh.

+1 :)
+1 :)

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16