[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [HanoiLUG] Fwd: [Marketing] Marketing committee bi-weekly IRC meetingOn Wed, Apr 13, 2011 at 17:39, Quynh Vu Do <[email protected]> wrote:
> Option 1) April 17 (Sunday)
> Option 2) April 19 (Tuesday)
> Option 3) April 20 (Wednesday)
>
> IRC channel
> Channel: sfd-marketing
> Server: Freenode

Tham gia online thì chắc là em OK.
Bác Quỳnh đứng ra đầu mối vụ này (như hàng năm) chứ ạ?

@trung gik: Năm nay bên DHQG vẫn tham gia như bình thường chứ nhỉ?

-- 
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16