[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

VTV2: Chuyển đổi từ OpenOffice LibreOfficeChào các bác,

Bác nào chưa biết mặt em thì xem qua nhé
http://www.youtube.com/watch?v=PFowLtr39Ug

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16