[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Chọn distro [ was: Re: [saigonlug] Re: Làm thế nào để tham gai cộng đồng FOSS ở Việt Nam? ]Mình dùng lung tung thì chắc chả ai chơi :))

2011/4/15 Anh K. Huynh <[email protected]>
On Fri, 15 Apr 2011 11:11:40 +0700

Muốn chơi với mình, An, ... thì dùng Arch . Oh, ArchBang cũng rất ngon

--
Anh Ky Huynh @ UTC+7
Registered Linux User #392115

--
You received this message because you're subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
List Address: [email protected]  || List Archive: http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]>