[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: GNOME 3 Party2011/4/18 Nguyễn Châu An <[email protected]>:
> Các anh em Saigonluggers, nếu các anh em vẫn muốn tiếp tục thực hiện
> buổi offline này cho bạn bè yêu thích Linux và FOSS với nhau, thì em rất
> mong sẽ nhận được phản hồi sớm từ các anh em. Cí dụ như anh em muốn tham
> gia giúp sức trong khỏan nào, mời bạn bè đến tham gia hay đóng góp bài
> nói chuyện...

Cá nhân mình nghĩ là câu trả lời dù là CÓ hay KHÔNG thì vẫn cần một
email phản hồi.. :-)
-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C