[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: GNOME 3 PartyHehe Tài. Mình chỉ nói về nhóm tổ chức thôi.

@all: các bạn cứ đến tham gia cho vui hen, không cần đăng kí gì đâu.
Vui là chính mà.
Các bạn nếu cần gì thì cứ gọi cho mình: An - 0943-747-749

2011/4/19 Dau Tai <[email protected]>:
> Vâng, chắc chắn em sẽ tham gia!
>
> Vào 00:04 Ngày 19 tháng 4 năm 2011, An Nguyen <[email protected]> đã
> viết:
>>
>> 2011/4/18 Nguyễn Châu An <[email protected]>:
>> > Các anh em Saigonluggers, nếu các anh em vẫn muốn tiếp tục thực hiện
>> > buổi offline này cho bạn bè yêu thích Linux và FOSS với nhau, thì em rất
>> > mong sẽ nhận được phản hồi sớm từ các anh em. Cí dụ như anh em muốn tham
>> > gia giúp sức trong khỏan nào, mời bạn bè đến tham gia hay đóng góp bài
>> > nói chuyện...
>>
>> Cá nhân mình nghĩ là câu trả lời dù là CÓ hay KHÔNG thì vẫn cần một
>> email phản hồi.. :-)
>> --
>> Nguyễn Châu An || An NGUYEN
>> Linux Technician & FOSS Advocate
>> -------
>> OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
>> Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C
>>
>> --
>> You received this message because you're subscribed to the mailing list
>> "Saigon GNU/Linux User Group".
>> List Address: [email protected]  || List Archive:
>> http://groups.google.com/group/saigonlug
>> To unsubscribe from this group, send email to
>> <[email protected]>
>
> --
> You received this message because you're subscribed to the mailing list
> "Saigon GNU/Linux User Group".
> List Address: [email protected] || List Archive:
> http://groups.google.com/group/saigonlug
> To unsubscribe from this group, send email to
> <[email protected]>
>-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C