[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: Event GNOME 3 tại Sài Gòn
Nó đã bé đi rồi :)
2011/4/21 Hung Nguyen <[email protected]>
Chữ kí của bạn "to" quá!

--
Nguyễn Văn Quang
[Mobile] 0977.216.773
[E-mail] [email protected]gmail.com
[Skype] quangteospk