[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Fwd: [tdf-announce] LibreOffice 3.4 Beta 3 availableOn Mon, 2 May 2011 01:45:50 +0700
An Nguyen <[email protected]> wrote:

> Nhưng mà traffic của list này không cao, cá nhân em nghĩ có thêm vào
> thông tin FOSS thi cũng vẫn là trong tinh thần FOSS mà cũng không
> gây "nhiễu" gì cả.

An cũng biết là list này không chỉ có anh em với mấy người. Và mục đích của list cũng không phải là để announce cho các software. 

> 
> Thường anh em mình dùng mailing list thì sẽ có đặt filter cho nó,
> nên chắc cũng ko làm rối gì đến Inbox.

Nhớ chuyện ngụ ngôn gì đó quên tên rồi, cả làng đi họp năm mỗi người mang theo bình rượu góp, cuối cùng ai cũng uống nước lã ra về :))

> 
> Cheers.
> An.
> 
> On Mon, May 2, 2011 at 1:40 AM, An Nguyen
> <[email protected]> wrote:
> > Hehe, I myself have no problem with this. :)
> > It's up to you guys' decision.
> >
> > On Sun, May 1, 2011 at 10:21 PM, Anh K. Huynh <[email protected]>
> > wrote:
> >> On Sun, 1 May 2011 15:10:40 +0000
> >> Nguyen Vu Hung <[email protected]> wrote:
> >>
> >>> On Sun, May 1, 2011 at 15:00, Anh K. Huynh <[email protected]>
> >>> wrote:
> >>>
> >>> > Why/when does our list (SaigonLUG) become an announcement
> >>> > list!? Why LibreOffice ? Why not other stuff!?
> >>> >
> >>> > I don't think the list (esp SaigonLUG) is a good place for
> >>> > this kind of these information.
> >>> >
> >>>
> >>> OK, I will grap a TeX book and start over again.
> >>>
> >>> Well, LibO is the de facto office suite for most Linux distro :)
> >>>
> >>> Và thêm một email cho SaigonLug thêm vui cũng không sao
> >>>
> >>> SaigonLug quá buồn, trong đó hoạt động thế nào nhỉ? Gnome 3
> >>> launch party ra sao rồi nhỉ?
> >>>
> >>
> >> Please, please don't send OOo announcement to the list.
> >>
> >> Thanks,
> >>
> >> --
> >> Anh Ky Huynh @ UTC+7
> >> Registered Linux User #392115
> >>
> >> --
> >> You received this message because you're subscribed to the
> >> mailing list "Saigon GNU/Linux User Group". List Address:
> >> [email protected]  || List Archive:
> >> http://groups.google.com/group/saigonlug To unsubscribe from
> >> this group, send email to
> >> <[email protected]>
> >>
> >
> >
> >
> > --
> > Nguyễn Châu An || An NGUYEN
> > Linux Technician & FOSS Advocate
> > -------
> > OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
> > Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77
> > A48C
> >
> 
> 
> 


-- 
Anh Ky Huynh @ UTC+7
Registered Linux User #392115