[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: Chuan bi cho Fedora 15 Release Parties 3 mien2011/5/21 Thương Quốc <[email protected]>:
> Hiện tại mình đang lên kế hoạch để tổ chức một sự kiện nhỏ mừng Fedora
> 15 phát hành

Quảng bá ở nhiều chỗ khác nữa vào.
Phong trào ở SG đang lên đấy


-- 
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16