[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

OT: Dua khong dung cho (was: Re: [saigonlug] Re: Chuan bi cho Fedora 15 Release Parties 3 mien)----- Original Message -----
> From: "Anh K. Huynh" <[email protected]>
> To: [email protected]
> Cc: [email protected]
> Sent: Monday, May 23, 2011 10:13:50 AM
> Subject: Re: [saigonlug] Re: Chuan bi cho Fedora 15 Release Parties 3 mien
>
> Tác giả của game cũng nên viết riêng cho Fedora, không được hỗ trợ
> Ubuntu, Arch và bla bla.

-1.

> hahah

Tôi đoán là bạn đang đùa. Nhưng thế này thì đùa không đúng chỗ rồi!

Kind regards,
Tuan