[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: OT: Dua khong dung cho (was: Re: [saigonlug] Re: Chuan bi cho Fedora 15 Release Parties 3 mien)On Mon, 23 May 2011 10:54:07 +0700 (ICT)
"Truong Anh. Tuan" <[email protected]> wrote:

> 
> ----- Original Message -----
> > From: "Anh K. Huynh" <[email protected]>
> > To: [email protected]
> > Cc: [email protected]
> > Sent: Monday, May 23, 2011 10:13:50 AM
> > Subject: Re: [saigonlug] Re: Chuan bi cho Fedora 15 Release
> > Parties 3 mien
> > 
> > Tác giả của game cũng nên viết riêng cho Fedora, không được hỗ trợ
> > Ubuntu, Arch và bla bla.
> 
> -1.
> 
> > hahah
> 
> Tôi đoán là bạn đang đùa. Nhưng thế này thì đùa không đúng chỗ rồi!

Đang đùa, tât nhiên rồi. Mình đâu thể thấy chuyện đó là nghiêm túc được.

Còn nếu không đúng chỗ thì mình sẽ dọn đi chỗ khác vậy :P

-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115