[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: OT: Dua khong dung cho (was: Re: [saigonlug] Re: Chuan bi cho Fedora 15 Release Parties 3 mien)2011/5/23 Anh K. Huynh <[email protected]>:
> Đang đùa, tât nhiên rồi. Mình đâu thể thấy chuyện đó là nghiêm túc được.
>
> Còn nếu không đúng chỗ thì mình sẽ dọn đi chỗ khác vậy :P

Mọi người cùng xây dựng cộng đồng FOSS còn rất mỏng ở Việt Nam.

Em nghĩ các bác nên tránh những hội thoại negative như vậy.


-- 
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16