[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: OT: Dua khong dung cho (was: Re: [saigonlug] Re: Chuan bi cho Fedora 15 Release Parties 3 mien)On Mon, 23 May 2011 12:55:52 +0700
Nguyen Vu Hung <[email protected]> wrote:

> 2011/5/23 Anh K. Huynh <[email protected]>:
> > Đang đùa, tât nhiên rồi. Mình đâu thể thấy chuyện đó là nghiêm
> > túc được.
> >
> > Còn nếu không đúng chỗ thì mình sẽ dọn đi chỗ khác vậy :P
> 
> Mọi người cùng xây dựng cộng đồng FOSS còn rất mỏng ở Việt Nam.
> 
> Em nghĩ các bác nên tránh những hội thoại negative như vậy.

Đúng, rất hoan nghênh ý kiến của bạn 

-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115